Samferdsel og arealplanlegging

Vi jobber med høy teknisk- og ingeniørfaglig kompetanse innenfor alle planfaser: idé-/mulighetsstudie, forprosjekt, byggeplan, oppfølging i byggefasen og med FDV. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt.

Arealplanlegging er med å forme framtidas samfunnsutvikling gjennom forutsigbare, samordnete prosesser. Planprosessene legger til rette for beslutninger om utbygging av arealer og forvaltning av naturressurser.
Byutvikling angår alle som oppholder seg, bor, lever og jobber. Viktige elementer å ta hensyn til er stedets kvalitet og særpreg der både parker, grønne lunger, gater og offentlige rom er tilgjengelige for alle og for generasjoner.
Konstruksjonsteknikk i samferdselsprosjekter involverer design, beregningsanalyse og materialvalg for infrastruktur som veier, bruer og tunneler med fokus på sikkerhet, bærekraft og optimal ressursutnyttelse for å møte samfunnets behov.
Prosjekt- eller byggeledelse er som regel knyttet til administrasjon, økonomistyring og kvalitetssikring, med fokus på å sikre god fremdrift gjennom hele prosjektet.
Innen samferdsel og arealplanlegging er også elektro et viktig fagområde. Det gjelder alt fra strømforsyning, sikkerhetsanlegg, vei og gatebelysning og belysningsanlegg.
Plan og Bygningsloven krever uavhengig kontroll både for prosjektering og utførelse innen en rekke fagområder. Uavhengig kontroll gjennomføres primært for å oppnå ønsket kvalitet i prosjekter.
Veg- og baneprosjekter omfatter alle planfaser. Det kan være forprosjekt hvor forskjellige alternativer blir vurdert og kostnadsberegnet ferdig byggeplan med teknisk beskrivelse.
En verdianalyse er en teknisk-økonomisk optimalisering av prosjekter hvor man ser på muligheter for både kostnadsbesparende tiltak og økning av nytte som utbygger kan vurdere å implementere før/ved gjennomføring.
Digital samhandling, BIM, GIS, VDC, LEAN, AR, automatisering, dataflyt, sakshåndtering, modellbasert, åpne formater, mm. er blitt sentrale i samferdsels- og arealplanlegging. Digitale plattformer muliggjør å visualisere/dele grunnlagsdata/modeller, fagmodeller og informasjonen.
Bruer muliggjør effektiv transport over hindringer som elver og daler, og reduserer reisetid. De fremmer økonomisk vekst, regional utvikling og økt tilgjengelighet for samfunnet.
Trevirke som konstruksjonsmateriale har lange tradisjoner i Norge. Ved vanskelige grunnforhold velges ofte trebruer for sin letthet og naturlige tilpasning til landskapet.
Det er for mange skader og ulykker i bygg- og anleggsbransjen. Brureis og andre midlertidige konstruksjoner krever prosjektering og 3. parts kontroll.