Geo og miljø

I Structor har vi lang erfaring og kompetanse innen flere geo- og miljørelaterte tjenester.Vi kan tilby spesialister innen geoteknikk, ingeniørgeologi, hydrogeologi, forurenset grunn, miljøgeoteknikk og vannmiljø. Vi kan bistå i alle faser av prosjekter. Kontakte oss for en uforpliktende samtale om undersøkelser, utredninger, søknad om tillatelser, prosjektering, kvalitets- og kontrollarbeid.

Forurenset grunn omfatter miljøgifter i jord, vann, biota og berggrunn. Vanligvis er det forårsaket av utslipp fra industri, avfallsfyllinger eller næringsvirksomheter. Forurensningsloven stiller krav til grunnundersøkelser ved mistanke om forurensing.
Geoteknikk er en ingeniørvitenskap som omhandler jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. I Norge befinner mye av infrastruktur og bygninger seg på utfordrende masser. Myk leirgrunn, særlig kvikkleire krever ekstra oppmerksomhet fra geoteknikere.
Grunnvann, en nøkkelressurs i den naturlige vannsyklusen, finnes både i løsmasser og fjell. Det kan være en pålitelig kilde til drikkevann, men kan by på utfordringer under bygg- og anleggsaktiviteter. Grunnvann kan også være en spredningsvei for forurensing.
Ingeniørgeologi er et fagfelt som tar for seg bergarter som byggemateriale. Dette innebærer vurderinger rundt bergarters styrke og beskaffenhet, samt valg og dimensjonering av sikringstiltak for blant annet skjæringer, byggegroper, naturlig skråninger og tuneller
Miljøgeoteknikk er et fagområde som bl.a. omfatter løsninger for sikker deponering, sanering og isolering av forurenset grunn. For deponier er det spesifikke tetthetskrav til bunn- og sidetetting til deponier avhengig av deponikategori.  Det stilles også krav til hvordan deponier avsluttes.
Vannets verdi for naturen, dyrelivet og mennesker er ubestridelig og essensiell. Dagens utfordringer gjør at det å ivareta vannkvalitet og å opprettholde økosystemer i balanse er essensielt. Structor sine vannrådgivere jobber dag til dag med å utarbeide gode løsninger der vannressurser beskyttes og forvaltes ansvarlig.