Vannmiljø

Vannets verdi for naturen, dyrelivet og mennesker er ubestridelig og essensiell. Dagens utfordringer gjør at det å ivareta vannkvalitet og å opprettholde økosystemer i balanse er essensielt. Structor sine vannrådgivere jobber dag til dag med å utarbeide gode løsninger der vannressurser beskyttes og forvaltes ansvarlig.

Implementeringen av EUs vanndirektiv gjennom vannforskriften, har bidratt til et forbedret kunnskapsgrunnlag om vannressurser og satt fart på miljøforbedrende tiltak på tvers av ulike sektorer. Likevel bygges det ofte med lite hensyn på natur og miljø hvilket fører til degradering av viktige vannforekomster.

Ved å prosjektere avbøtende tiltak vil det være mulig å forebygge negativ påvirkning fra overvann og grunnvann, blant annet fra vei, tunellarbeider, industri, i forbindelse med landbruk og annen forurensende aktivitet. Dette er viktig da det er for å forhindre vedvarende negative langtidseffekter på vannmiljø hvilket bidrar til økende press på biologisk mangfold.  I naturtyper som våtmark, hvor vannet har en viktig rolle, ser vi raskt tap i artsmangfoldet, og det må handles raskt for å gjenopprette en god miljøtilstand.

Vårt hovedfokus ligger i kartlegging og tiltak for forurenset overflatevann, beskyttelse av grunnvann og forbedring av vannforekomster. Vi er dedikerte til å opprettholde miljømål og innfri kravene i vannforskriften. Gjennom utvikling av strategier og praksiser for vannmiljøet, arbeider vi sammen med våre kunder for å forbedre og utvikle våre tjenesteområder og sikre en korrekt utvikling.

Ved å velge Structor velger du mer enn erfarne og dyktige konsulenter – du velger et samarbeid bygget på engasjement, integritet og en forpliktelse til å skape en endring.

Våre tjenester innenfor vannmiljø omfatter bl.a. følgende:

 • Vurdering av miljøtilstand og vannkvalitet i henhold til vannforskriften og miljømålene
 • Utredning av eksisterende og potensielle fremtidige forurensningskilder
 • Forurensingsbelasting fra overvann
 • Forurensingsbelasting fra overflateavrenning til vassdrag
 • ROS-analyser for å identifisere risikoer for forurensning fra overvann og utslippshendelser med negativ påvirkning til vassdrag/resipient
 • Rådgivning og prosjektering av naturbaserte rensetiltak
 • Forurensingsberegninger (før og etter tiltak) som dokumentasjon av renseeffekt
 • Overordnete planer for rensetiltak
 • Forurensningsanalyser i StormTac Web
 • Beredskapsplaner ved akutt forurensingsutslipp
 • Rådgivning i forbindelse med tiltak i nærheten av myr og våtmark.

Kontakt

Foto: Structor/freepik