Forurenset grunn

Forurenset grunn omfatter miljøgifter i jord, vann, biota og berggrunn. Vanligvis er det forårsaket av utslipp fra industri, avfallsfyllinger eller næringsvirksomheter. Forurensningsloven stiller krav til grunnundersøkelser ved mistanke om forurensing.

Structor Geomiljø har bred og lang erfaring med prosjekter av varierende størrelse og omfang innenfor forurenset grunn. Vi har fokus på å løse de aktuelle problemstillingene på en miljø- og kostnadseffektiv måte.

Forurensning kan forekomme i jord, biota eller vann, samt i berggrunn i form av svartskifer/alunskifer. Typiske prosjekter hvor vi kan bistå med vår kompetanse, er bygge- og eiendomsprosjekter hvor det kreves dokumentasjon av grunnforhold før innsending til rammesøknad og IG, akutte utslipp som følge av uhell, eller områder hvor det har pågått utslipp over lengre tid.

Ved mistanke om forurensning, stiller Forurensingsloven krav til utredning av forurensingspotensialet på en eiendom før tiltak som omfatter graving i bakken kan igangsettes, men en generell kartlegging gir også fordeler som:

  • Overskuddsmasser som kjøres til et massemottak/deponi, må leveres med dokumentasjon på kjemisk innhold
  • Kartleggingen kan brukes i en salgsprosess som en dokumentasjon på at eiendommen er undersøkt og har akseptabel forurensningsgrad

Structor kan tilby følgende tjenester innenfor forurenset grunn:

  • Koordinering, planlegging og gjennomføring av miljøtekniske grunnundersøkelser
  • Utarbeiding av miljøteknisk rapport og tiltaksplan for forurenset grunn ifm. rammesøknad og igangsettingstillatelse (IG)
  • Vurdering og utførelse av tiltak for å forbedre forurensningssituasjonen
  • Byggeplassoppfølging
  • Utføre risikovurdering for spredning av forurensning
  • Vurdere risiko for mennesker (human helse) og biota
  • Utarbeiding av sluttrapport for forurenset grunn

Kontakt

Foto: Structor/freepik