Miljøgeoteknikk

Miljøgeoteknikk er et fagområde som bl.a. omfatter løsninger for sikker deponering, sanering og isolering av forurenset grunn. For deponier er det spesifikke tetthetskrav til bunn- og sidetetting til deponier avhengig av deponikategori.  Det stilles også krav til hvordan deponier avsluttes.

Ved miljøgeoteknisk arbeid med sikring av avfall og grunnforurensing kreves kunnskap om avfall og forurensing, risikovurdering, hydrogeologi, geoteknikk, VA, anleggsteknikk og materialegenskaper. Structor besitter disse kunnskaper og har mer enn 30 års erfaring med slikt arbeid. Vi har arbeidet med over 100 avfallsanlegg, mengder av saneringsprosjekter og adskillige gruver.

Avfallsforskriften stiller krav til kjemisk og fysisk karakterisering med dokumentasjon om avfallets utlekkingsegenskaper. Dette for å vite hvordan avfall skal håndteres og i hvilken deponikategori det skal legges.

Vi kan skreddersy deponiløsninger og sikringstiltak for alle typer av avfall og grunnforurensing. Vi arbeider med tradisjonelle tetningsløsninger så som lokal leire, membraner og spunt, men også med alternative materialer, som f.eks. restprodukter fra industrien og råbentonittleire.

I forbindelse med avslutning og/eller nyetablering av deponier foretar vi:

 • Nødvendige utredninger
 • Avfallskarakterisering
 • Beregning av finansielle garantier
 • Tekniske beskrivelser
 • Prosjektering
 • Deponeringsplaner
 • Miljøkontrollprogram
 • Søknadsprosess mot miljømyndighetene
 • Planprosesser
 • Kvalitetssikring og kontrollarbeid

Ved sanering og sikring av forurenset grunn eller gamle deponier utfører vi:

 • Undersøkelser av forurenset grunn, deponigass, grunnvann og overflatevann
 • Statusvurdering av gamle tiltak
 • Hydrogeologiske undersøkelser
 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Tiltaksplaner
 • Prosjekterer tiltaksløsninger
 • Rapporterer til myndighetene
 • Oppfølgende kontrollarbeid

Kontakt

Foto: Structor/freepik