Hydrogeologi / Grunnvann

Grunnvann, en nøkkelressurs i den naturlige vannsyklusen, finnes både i løsmasser og fjell. Det kan være en pålitelig kilde til drikkevann, men kan by på utfordringer under bygg- og anleggsaktiviteter. Grunnvann kan også være en spredningsvei for forurensing.

Structor har mange års erfaring innen hydrogeologi og har arbeidet med hydrogeologiske undersøkelser og utredninger i mange ulike sammenhenger. Dette inkluderer arbeid med kommunale og private vannforsyninger, tiltaksplaner, risikovurderinger, skadesaker, kartlegging og vurdering av grunnvannsforekomster, vurdering av grunnvannspåvirking i forbindelse med bygg-,anleggs- og tunellprosjekter, fjelluttak, våtmark, gruver og deponier.

Structor Geomiljø tilbyr følgende tjenester innen hydrogeologi:

 • Hydrogeologiske feltundersøkelser. Inkluderer geologisk og geofysisk kartlegging, samt utarbeidelse av boreplan.
 • Kartlegging og vurdering av grunnvannsforekomster
 • Prosjektering av risikoreduserende tiltak for å sikre grunnvann mot forurensing
 • Prosjektering av grunnvannsbrønner i fjell og løsmasser.
 • Prøvetaking og tolkning av grunnvannskjemi
 • Installasjon av overvåkingssystemer for grunnvannsbrønner
 • Numerisk modellering
 • Beregning av oppholdstid
 • Vurdering av påvirkning på grunnvannstand og vannbalanse ifm. byggegroper, grustak, deponier og gruver.
 • Utarbeidelse og oppfølgning av prøvepumping av grunnvann
 • Risikovurderinger mht. spredning av forurensing til/via grunnvann I forbindelse med opprettelse av nye grunnvannsanlegg, bistår vi med utarbeiding av konsesjonssøknad og søknad om plangodkjenning.

Kontakt

Foto: Structor/freepik