Geoteknikk

Geoteknikk er en ingeniørvitenskap som omhandler jordens egenskaper for styrke- og deformasjon. I Norge befinner mye av infrastruktur og bygninger seg på utfordrende masser. Myk leirgrunn, særlig kvikkleire krever ekstra oppmerksomhet fra geoteknikere.

Structor løser praktiske problemstillinger knyttet til løsmasser. Vi tilbyr geoteknisk rådgivning i prosjekter av ulik størrelse og omfang; fra mindre private byggeprosjekt til større byggegroper med komplekse grunnforhold.

Vi bistår i alle fasene i et prosjekt og kan tilby følgende tjenester:

  • Planlegging og gjennomføring av geotekniske grunnundersøkelser.
  • Karakterisering og klassifisering av jordarter, samt og vurderinger av massenes beskaffenhet.
  • Bestemmelse av geotekniske prosjekteringsforutsetninger
  • Prosjektering av fundamenter og støttekonstruksjoner som peler, spunter, rørvegger og jordankre. Dette gjelder både midlertidige og permanente konstruksjoner.
  • Beregning av område- og lokalstabilitet
  • Oppfølging i byggefase
  • Utførelseskontroll og uavhengig kontroll av prosjektering etter PBL, eller utvidet kontroll etter Eurokode 0.

Structor har sentral godkjenning for RIG opp til tiltaksklasse 3.

Kontakt

Foto: Structor/freepik