Brureis

Det er for mange skader og ulykker i bygg- og anleggsbransjen. Brureis og andre midlertidige konstruksjoner krever prosjektering og 3. parts kontroll.

Å prosjektere, utføre og kvalitetssikre midlertidige bærende konstruksjoner etter Norsk Standard (NS) er en viktig del av HMS arbeidet i bygge- og anleggsnæringen.

For å kunne bygge permanente konstruksjoner er det ofte behov for å ha midlertidige bærende konstruksjoner i anleggsperioden som f. eks.brureis.

Det er flere lover som er aktuelle for midlertidige brureis. For de som jobber på byggeplassen er det Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter som f. eks.  Byggherreforskriften som gjelder. Dette lovverket sier at det skal være trygt å jobbe, men går ikke i detalj på hvordan dokumentere at den midlertidige konstruksjonen er sikker.

For trafikanter under/ved siden av en brureis, er disse dekket av Vegloven. Det skal være størst mulig trygg trafikkavvikling. Vegloven henviser igjen til Statens vegvesen sine vegnormaler/håndbøker. Håndbøkene refererer igjen til Norsk Standard (NS) vedr prosjektering, utførelse og kvalitetssikring av midlertidige bærende konstruksjoner som brureis.

I praksis er den eneste måte å dokumentere tilfredsstillende bæreevne av midlertidige konstruksjoner (brureis) å følge NS. Den viktigste NS for midlertidige bærende konstruksjoner er NS-EN 12812 og NS-EN 1990+NA. Structor gjør 3. partskontroll for både prosjektering og utførelse av brureis som kreves i Pålitelighetsklasse 2 og 3. VI har erfaring med dette for Vegdirektoratet (VD), Bane NOR og Nye Veier.

Kontakt

Foto: Structor/freepik