Arealplan og utredning

Arealplanlegging er med å forme framtidas samfunnsutvikling gjennom forutsigbare, samordnete prosesser. Planprosessene legger til rette for beslutninger om utbygging av arealer og forvaltning av naturressurser.

Arealplanlegging styres av plan- og bygningsloven og består av et overordnet nivå (kommuneplan/ kommunedelplan) og et detaljert nivå (reguleringsplan). Både for private og offentlige aktører er arealplanlegging en viktig prosess for å kunne gjennomføre utbygging.

Planlegging omfatter også nødvendig vurdering av konsekvenser, samfunnssikkerhet, samt risiko og sårbarhet i planer og tiltak.

Structor utformer arealplaner på alle nivåer fra kommuneplan/ kommunedelplan til detaljregulering, og ivaretar hele prosessen. Structor jobber med alt fra små forretningseiendommer og boligfelt til omfattende næringsområder, alpinsenter, hyttefelt og store veganlegg.

Structor utfører blant annet:

  • utarbeidelse av reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
  • utarbeidelse av konsekvensutredninger for alle tema, både ved overordnet nivå og på detaljnivå.
  • ledelse av utredningsarbeidet og sammenstilling av utredning.
  • utarbeidelse av 3D-modeller som illustrasjon til arealplaner.
  • utarbeidelse av ROS-analyser.

Kontakt

Foto: Structor/freepik