Årøveien reguleringsplan

På vegne av Sandefjord kommune har Structor Vestfold utarbeidet forslag til detaljregulering av Årøveien.

Langs Årøveien ferdes det mange myke trafikanter, og kommunen ønsker å tilrettelegge for disse på strekningen fra fv.303 til Helgerød idrettspark og videre til krysset med Engeveien.

Det er utarbeidet geoteknisk rapport, tekniske tegninger, flomanalyse for Rovebekken som grunnlag for planforslaget og vi har levert reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser og reguleringsbeskrivelse.