Overvann og flom

Ved kraftige regnskyll har ikke avløpssystemet kapasitet til å ta unna alt overvannet og ved slike hendelser oppstår vannoppstuvning i kjellere og mye vann i gater og boligområder.

Structor har spisskompetanse når det gjelder å finne gode løsninger for en helhetlig overvannshåndtering.

Structor arbeider med overvannsberegninger og prosjekterer drenering, infiltrasjonsløsninger, naturbaserte rensing eller fordrøyning tilpasset ditt område og prosjekt.

Structor jobber også med avløps- og vannmodellering. Vi kartlegger og tester stedlig infiltrasjonskapasitet og utører simuleringer av forurensning fra diffus avrenning. Vi tilbyr både tidligfase rådgiving og detaljprosjektering av små områder eller større feltutbygginger.

I prosjekter med veg og bane jobber Structor med å kartlegge vannveier og vannmengder, føre vannet sikkert gjennom veien og videre ut til sine naturlige felt eller til overvannssystemer. Structor prosjekter terrenggrøfter, stikkrenner, infiltrasjonsløsninger og erosjonssikring. I alle prosjekter er det viktig å tilrettelegge for alternative flomveier og sikre god avrenning selv ved store regnfall.

Kontakt

Foto: Structor/freepik