Skårerparken

Lørenskog kommune gjennomfører en samspillskontrakt for opparbeiding av Skårerparken. Arbeidene med Skårerparken vil berøre tre hovedområder, se kart.

Prosjektet omfatter i hovedsak følgende elementer:

  • Aktivitetspark og åpen overvannshåndtering over bakken
  • Lukket overvannssystem under bakken
  • Vann-, avløps- og overvannsledninger under bakken

Structor Oslo AS har vært engasjert via Agaia AS som Hovedentreprenør å utvikle i samspill og prosjekter alle de tekniske fagene for bygging av alle elementene.

Skårerparken skal bli en hyggelig og attraktiv møteplass for folk i Lørenskog. Det blir lekeplasser og et område som kan benyttes til vannlek eller annen lek, utekino eller konsert om sommeren. Om vinteren kan dette området brukes som skøytebane.

For å håndtere overvann på en klimavennlig måte kommer er det anlagt dammer i parken. Disse vil ha et naturlig preg hvor folk kan komme nær vannet og ha tilgang til vannet. For å unngå oversvømmelser ved kraftige regnskyll, har vi også etablert et fordrøyningsmagasin under bakken i Skårerparken.

Overvann fra Løkenåsveien vil gå i et fuktdrag bak Solheim barnehage til Skårerparken. En slik åpen overvannshåndtering bidrar til å skape økt biologisk mangfold; planter som kan være sjeldne i urbane strøk kan få bedre levevilkår, og dyrelivet kan også øke. Langs fuktdraget kommer vi til å etablere en tursti.

Vann-, avløps- og overvannsledningene som forbinder ledningsnettet i Skårersletta (sørvest i parken) og mot Metro (nordøst i parken) oppgraderes og er lagt diagonalt gjennom Skårerparken. I parkens sørvestlige hjørne etableres det en gatevarmesentral som skal gi varme til gang- og sykkelfelt i Skårersletta og Garchinggata.

Ved Skårerparkens nordvestlige hjørne, på vestsiden av Skårersletta, opparbeides en mindre park som skal kunne ta imot flomvann ved store nedbørsmengder. Fra denne parken og oppover grønt draget mot Rolvsrud stadion, anlegges en enkel turvei som en del av den fremtidige grønne ringen i Lørenskog sentrum.

Omfang Structor Oslo AS: Prosjekteringsledelse, detaljprosjektering RIB styring av RIVA, RIE, RIVei, LARK og RIG

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune

Tidsrom: 2021 – 2023