Infrastruktur vann og avløp

Structor stiller med et sterkt og engasjert team som tilbyr god kompetanse til private og offentlige byggherrer. 

Structor tilbyr høyt kvalifisert og variert kompetanse innen fagområdet ledningsnett. Våre rådgivere bistår fra ide til gjennomføring og avslutting. Vi er opptatte av bærekraftige løsninger som fungerer godt gjennom hele systemets livssyklus. 

Structor ivaretar alle faser av planleggingen, fra detaljplan til reguleringsplan, utredninger/skisseprosjekt, kostnadsvurderinger, forprosjekt, detaljprosjektering, konkurransegrunnlag, kontrahering av entreprenør, byggeledelse og ferdigstillelse med overlevering.

I tidlig fase kan Structor bistå med vurdering av alternative løsninger mht trasévalg, funksjon, gjennomføring og økonomiske vurderinger, også relatert og samordnet med annen utbygging.

Structor prosjekterer overføringsledninger, sjøledninger, ledningsnett i og utenfor tettbygde strøk og sanering av ledningsanlegg med tradisjonelle grøftearbeider eller NoDig-metoder.

Relatert til ledningsanlegg utfører Structor også prosjektering av pumpestasjoner for vann og avløp, fordrøyningsmagasiner og høydebasseng inkludert bygningsmessige arbeider, maskin-/røranlegg, elektro og PLS.

For offentlige byggherrer utarbeider Structor konkurransegrunnlag og gjennomfører anskaffelsesprosessen basert på Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Structor bistår med kontrahering av entreprenør og utarbeidelse av kontrakt for utførelsen. Tilsvarende prosess kan også gjennomføres for private byggherrer.

Structor kan ivareta prosjekt- og byggeledelse inkludert teknisk og økonomisk oppfølging av anleggsarbeidene.

Structor har sentral godkjenning innen alle relevante fagområder, og kan ivareta rollen som ansvarlig søker ihht. Plan- og Bygningsloven.

Kontakt

Foto: Structor/freepik