Sanering VA-anlegg

Oppdragsgiver: Lillehammer kommune

Kommunal vannledning og fellesledning avløp ble sanert i en trang boliggate i nedre del av Bryggevegen og erstattet av ny 400 mm overvannsledning, 500 mm spillvannsledning og 150 mm vannledning med nye stikkledninger til abonnentene.
I kryssing av Bryggevegen ble det lagt ny kulvert for Maihaugbekken.

Det ble lagt kabeltrekkerør i gata for omlegging av luftledninger, og det ble etablert ny gatebelysning.

Bryggevegen ble reetablert med kantstein og oppmerking for kantparkering.

Structor Lillehammer var ansvarlig prosjekterende for alle fag inkl. provisorier i anleggstiden.