Trosvikhavna VA

Prosjektering av ca. 1 km separering av felles avløpsledning i området Trosvikhavna. Nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger for Fredrikstad kommune.

Separering av avløp betyr å bytte ut en felles avløpsledning til separate ledninger for spillvann (kloakk) og overvann.

I dag ledes spillvann og overvann i samme ledning til kommunens renseanlegg, hvor det gjennomgår en renseprosess før det slippes ut. Det er kostbart og lite hensiktsmessig å rense rent regnvann. I tillegg har eldre felles avløpsledninger ofte for liten kapasitet til å håndtere store nedbørsmengder, når ledningene når sin kapasitet vil resten av avløpsvannet renne inn i kjellere, eller i overløp – i dette tilfelle ut i elven Seut.

Separering er viktig. Reduksjon av avløpsmengdene til renseanlegget er økonomisk fornuftig, og de miljømessige gevinstene ved å unngå utslipp av kloakk i Seut-elva er betydelige.