Trofors sentrumsutvikling

Utarbeidelse av både forprosjekt og byggeplan for prosjektering av sentrumsutvikling av Trofors sentrum. Inkluderer ny innfartsveg til Trofors, oppgradering av gater og plasser i sentrum, oppgradering av gang- /sykkelvegnett langs fylkesveger gjennom sentrale deler av tettstedet, endringer/ombygging av avlastet veg – eksisterende E6 i tettstedet særling i kryssene ved Aspneset og Vegset.

Omfang Structor Oslo AS: Structor jobber i et prosjekteringsteam med flere samarbeidsparnere, og vi har ansvaret for konstruksjonene, geoteknikken, trafikkteknikk og administrasjon. Utarbeidelse av komlett konkurransegrunnlag med kapittel D1 og D2 iht HB 066.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen region Nord
Oppdragstype: Byggeplan
Tidsrom: 2015 – 2017
Oppdragsleder: Sverre Sundfær
Byggherrens representant: Dagfinn Brækken
Kontakt: sverre.sundfar@structor.no, Structor Oslo AS, mob: 98211721