Mebostad boligfelt B14

Formålet med prosjektet er å legge til rette for eneboligbebyggelse, samt ny Kottengsvei med gang- /sykkelveg. Planen legger opp til to hovedårer gjennom området med tilhørende gang-/sykkelveg. Områdets adkomst er fra ny Kottengsvei. Planen skal sikre gode gang-/sykkelforbindelser internt i området, i tillegg til tilknytning til gang- /sykkelveg langs ny Kottengsvei. Topper innenfor planområdet ivaretas som friområder for å ta hensyn til fjernvirkning samt ivareta vegetasjon i området.

Det er nettopp muligheten for å bruke vår erfaring og kompetanse til å gjøre en forskjell for samfunnet som trigger oss aller mest med dette prosjektet.

 

Omfang Structor Tekniske Systemer AS: Arbeidet består i å prosjektere elektroarbeidene som tar med seg ledningsanlegg/kabling for vei infrastrukturen på området for boligbebyggelsen, nødvendige føringsveier, veibelysning samt koordinering mot andre kabeletater.

Oppdragsgiver: Bjugn kommune

Tidsrom: 2019-2020

Oppdragsleder Structor Tekniske Systemer AS: Flemming Sterner (Flemming.sterner@structor.no)