Geomiljø

Structor Geomiljø AS

Structor Geomiljø AS er et rådgivingsselskap med fokus på geofaglige og miljørelaterte tjenester. Vår forretningsidé er å være kundens høyre hånd og ekspertrådgiver innen fagfeltene:

– ingeniørgeologi og bergteknikk
– skred og stabilitetstiltak
– alunskifer- og radonproblematikk
– kartlegging forurenset grunn og tiltaksplaner
– miljøkartlegging bygg og rivningsplaner
– hydrogeologi og grunnvannsforsyning
– miljøkonsekvensutredning
– vann-, geo-, og miljøkjemi
– karakterisering av avfall og restprodukter
– deponi- og geokonstruksjoner

Vi arbeider i alle faser av et prosjekt, fra tidligutredninger til oppfølging i anleggsfasen. Vi utfører undersøkelser, utredninger, tekniske beskrivelser, søknader om tillatelser for deponering og utslipp, konsekvensutredninger, prosjektering, kvalitetssikrings- og kontrollarbeid.

Gjennom et stort nettverk av rådgivere innen Structor-gruppen kan vi tilby spisskompetanse i en rekke fagfelt, som f.eks. geoteknikk, klimatilpasning, miljørevisjon, risikohåndtering, vann og avløp, byggeledelse og plan- og reguleringsprosesser.

Vi skaper merverdi for våre kunder gjennom å levere beslutningsgrunnlag som alltid er grundige og vitenskapelig forankret. Vår filosofi er å løse kundens problem og ikke bare beskrive det. Vi kan analysere og strukturere komplekse problemer og gi konkrete råd som kan omsettes i praksis.